30. Jún - 1. Júl (2 dni)

Masarykov Dvor, Vígľaš

Pokročilý


Čo sa naučíte

 • Aké sú Vaše povinnosti ako zamestnávateľa pri kontrole zamestnanca?
 • Aký je rozdiel medzi kontrolným mechanizmom a monitorovaním?
 • Covid-19 ako ochorenie z povolania? Čo na to Zákonník práce a GDPR, aké povinnosti z toho plynú?

DPO Bootcamp IV. prináša prostredníctvom odborníkov na pracovnoprávne vzťahy, GDPR a e-privacy aktuálny pohľad na osobitné právne predpisy v spojení s GDPR, praktické riešenia, informácie o aktuálnych judikátoch a aplikačnej praxi a dopadoch na ňu (napríklad využívanie služieb s cloudom v USA).


Obsah kurzu

Pracovno-právne vzťahy

 • Kontrola zamestnanca na pracovisku
 • Rozdiel medzi kontrolným mechanizmom a monitorovaním podľa Zákonníka práce. 
 • Čo je to kontrolná činnosť zamestnávateľa, ktorá nie je kontrolným mechanizmom? Čo sú vážne dôvody? 
 • Ako sa diferencujú povinnosť zamestnávateľa pri kontrolnej činnosti a pri kontrolnom mechanizme? 
 • Aké sú druhy zásahu do súkromia zamestnanca a ich obmedzenia podľa Zákonníka práce a podľa GDPR? 
 • Ako sa odlišujú povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k právnemu režimu Zákonníka práce a GDPR v rámci zásahov do súkromia zamestnancov?
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Nová právna úprava v Zákonníku práce – spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa v kontexte Zákonníka práce a GDPR
 • Poskytovanie osobných údajov o zamestnancoch, dopad na práva a slobody zamestnancov
 • Posúdenie, prijatie opatrení, zodpovednosti, postavenie jednotlivých subjektov
 • Covid – 19
 • Vzťah ku zamestnancovi, oprávnenia zamestnávateľa chrániť život a zdravie, posúdenie dopadov na práva a slobody FO
 • Koniec povinnosti preukazovať sa testami v kontexte právnych základov podľa GPDR. Preukazovanie sa zdravotnou dokumentáciou.
 • Covid 19 ako ochorenie z povolania? Čo na to Zákonník práce a GDPR? Aké povinnosti z toho plynú?
 • Hodnotenie bezúhonnosti a spoľahlivosti zamestnanca
 • Hodnotenie v procese výberu aj v procese pracovnoprávneho vzťahu
 • Povinnosti a oprávnenia plynúce zo Zákonníka práce a dopady z pohľadu GDPR
 • Kontrola liečebného režimu
 • Oprávnenia, spôsob kontroly, rozsah kontroly (ZP a GDPR)
 • BOZP a home office
 • Prijatie primeraných bezpečnostných opatrení pri spracúvaní osobných údajov (zasielanie informácií od zamestnanca, vytvorenie bezpečných podmienok pre prácu z domu) 
 • Nemožnosť prijať primerané bezpečnostné opatrenia ako dôvod neumožniť prácu z domu

 • Záväzok mlčanlivosti aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu
 • Môžem spracúvať kontakty na kolegov?
 • Aký je rozmer a dopad tohto ustanovenia?

Nové usmernenie EDPB

 •  Čo prináša nové usmernenie EDPB o spracúvaní osobných údajov užívateľov sociálnych sietí?
 • Aký dopad bude mať na úpravu podmienok spracúvania OÚ
 • Využívanie analytických a trekovacích nástrojov
 •  Nové ePrivacy nariadenie
Podmienky pri využívaní Cold Calling (navolávanie), súhlasy na zasielanie marketingových správ, nevyžiadaná komunikácia

30. Jún - 1. Júl (2 dni)

Masarykov Dvor, Vígľaš


Lektorka

Tatiana Valentová


Odborníčka na súkromie a osobné údaje | ALGGER

Tatiana je špecialistkou v oblasti ochrany osobných údajov. Svoje bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľka odboru kontroly. Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií v pozícii bezpečnostného analytika má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. V rámci ochrany osobných údajov sa v súčasnosti špecializuje na ochranu súkromia, bezpečnosť informácií a komplexnú implementáciu GDPR do praktického prostredia spoločností. Je zároveň autorkou praktického komentára ku GDPR.

Hostia

Marek Švec


Advokát | Advokátska kancelária doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec pôsobí ako advokát, generálny tajomník, člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva a ako docent vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. Je spoluautorom komentára k Zákonníku práce a zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer ako aj spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI.


Ján Golais


Data privacy expert | JUDICIUM, s. r. o.

S viac ako 15-ročnou praxou predovšetkým v telekomunikačnom a IT sektore, bezpečnosti vonkajších vzťahov v spoločnostiach EuroTel Bratislava, a.s., T-Mobile Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (je jeden svet a predsa sú tri svety). Má bohaté skúsenosti s praktickým implementovaním legislatívy upravujúcej oblasť ochrany súkromia v podnikateľskom prostredí a s poskytovaním odborného poradenstva a s realizáciou opatrení v oblasti spracúvania dát, informačnej a priemyselnej bezpečnosti. Pôsobí ako pro bono konzultant a reprezentant záujmových združení podnikateľov a organizácií tretieho sektora pre záležitosti ochrany súkromia a práv dotknutých osôb.